Milletlerarası Özel Hukuk

//Milletlerarası Özel Hukuk
Milletlerarası Özel Hukuk2019-04-12T12:10:32+03:00

Milletlerarası Özel Hukuk

Milletlerarası özel hukuk konusunu 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; Kanunlar ihtilafı ve milletlerarası usul hukuku, vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukukudur.

Bu hukuk alanında, kişiler arasında doğan ve yabancı unsur taşıyan özel hukuk niteliğindeki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasının yanı sıra, uyuşmazlık kapsamında tesis edilen yabancı bir mahkeme ya da hâkim kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi hususu da büyük önem taşımaktadır.

Milletlerarası özel hukuk kapsamında;

 • Yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de tanıma ve tenfizi
 • Uluslararası velayet davası
 • Uluslararası evlat edinme talebi
 • Uluslararası miras davası
 • Taşınır ve taşınmaz malların davalarının mülkiyet hakkına dair olan davalar
 • Uluslararası ticari sözleşmelerden kaynaklanan davalarda yer almaktadır.

Kanunlar İhtilafı ve Milletlerarası Usul Hukuku

Kanunlar ihtilafı ve milletlerarası usul hukuku madde 1’de; “Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizi bu Kanunla düzenlenmiştir” demektedir.

Milletlerarası özel hukuk kapsamında yer alan bu alan içerisinde;

 • Yabancı hukukun uygulanması
 • Değişken ihtilaflar
 • Kamu düzenine aykırılık
 • Türk hukukunun doğrudan uygulanan kuralları
 • Vesayet, kısıtlılık ve kayyımlık
 • Gaiplik ve ölmüş sayılma
 • Soy bağının kurulması
 • Evlat edinme
 • Nafaka
 • Boşanma
 • Miras
 • Evlilik malları
 • İş sözleşmesi
 • Taşınmaz malların hakları gibi kavramları da yer almaktadır.

Vatandaşlık Hukuku

Vatandaşlık hukuku kavramına göre; Türk anne veya babadan olma çocuk Türk’tür. Ayrıca Milletlerarası özel hukuk kapsamının geniş bir yerine sahip olan bu kapsama göre;

 • Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür
 • Vatandaşlık, Kanunun gösterdiği şartların yapılması ile kazanılan bir haktır ve sadece Kanunda belirtilen unsurların yapılmasında kaybedilir
 • Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla uyuşmayan bir unsurun içerisinde olmadıkça vatandaşlıktan çıkartılmaz
 • Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere yargı yolu kapatılamaz
 • Türk vatandaşlığının kazanılması ve bu hakkın kaybedilmesi için yurt içinde Bakanlık, yurt dışında ise dış temsilcilikler yetkilidir
 • Anne ve babası yabancı ülke vatandaşı olup Türkiye’de doğan çocuk, Türk vatandaşlığını hak kazanmış olur

Milletlerarası özel hukuk kapsamında yer alan bu alan içerisinde son yıllarda Ülkemizde de en sık görülen durum vatandaşlık alma hakkıdır. Vatandaşlık alma hakkının oluşması için yapılması gereken belli başlı resmi işlemler olmaktadır. Bunları doğru şekilde ilerleten ve sonuçlandıran kişi ve ailesi Türk Vatandaşı olabilir ve TC kimlik belgesi alabilir.

Yabancılar Hukuku

Yabancılar hukuku, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 3’e göre; “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak Kanunla sınırlandırılabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

Yukarıda belirtilen madde ve diğer maddeleri göz önünde bulundurarak Milletlerarası özel hukuk kapsamında olan bu hukuk alanı için birkaç madde belirtecek olursak;

 • Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri ve haklarındaki iddialar her durumda yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hâkim karşısına çıkarılıncaya kadar bildirilir
 • Herke, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir
 • Kişiler; bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir
 • Taraflar; mülkiyet ve miras hukuku haklarına sahiptir ve bu hakları kullanmaları engellenemez
 • Kişinin, resmi görevliler tarafından haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, Kanunlara göre Devlet tarafından karşılanır. Devletin bu alandaki yetki hakkı saklı olmaktadır.
 • Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun olarak yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.

Milletlerarası özel hukuk başlıklı makalemizin son kısmında vatandaşlık alma ile ilgili kısa bir bilgi vereceğiz. Vatandaşlık alma ile ilgili olarak daha detaylı bilgi almak için, internet sayfamızdaki diğer makalelerden yararlanabileceğiniz gibi, hukuk büromuzdan da konu ile ilgili hizmet alabilirsiniz.

Türk Vatandaşlığı Alma

Türk vatandaşlığı alma istemi son yıllarda oldukça artış gösteren bir faaliyet olmuştur. Devlet bu konuda belli başlı kurallar koyarak, bunların resmi olarak yapılmasından sonra vatandaşlık hakkının tanınmasına izin vermektedir.

Türk vatandaşlığı alınması için şart olan durumlardan biri de; 3 yıl satışının yapılmayacağı taahhüdü verilen mülkiyet alınması ya da iş kurulması olmaktadır. Bunun için belirli bir miktar sınırlandırılması da yapılmıştır. Bu oran en son olarak 250.000 dolar olarak belirtilmiştir. Bunun yanı sıra yapılması gereken resmi işlemlerde bulunmaktadır. Buradaki bahsedilen resmi işlemleri kişi kendisi yapabileceği gibi, vekâlet vereceği birisi de bu işlemleri ilerletebilir.

Milletlerarası özel hukuk davalarınız hakkında, danışmanlık ve avukatlık hizmeti almak için Büyükçekmece Avukat ile iletişime geçebilirsiniz.