Avukat Olan Davada Tebligat

/, Bilgilendirme/Avukat Olan Davada Tebligat

Avukat Olan Davada Tebligat

Avukat olan davada tebligat kime teslim edilebilir ve dava içerisinde tebligatın önemi ne olmaktadır? Bu ve benzeri soruların yanıtını öğrenmek için, hukuk büromuzun bilgilendirme amaçlı yazmış olduğu makaleden faydalanabilirsiniz. Ayrıca belirtmek isteriz ki; internet sayfamızda yer alan diğer makale içeriklerini inceleyerek, hukuka dayalı pek çok konu hakkında bilgi araştırması yapabilirsiniz.

Tebligat, dava içerisinde mahkemenin taraflara göndermiş olduğu, resmi evrak olmaktadır. Bu resmi evrakın amacı, tarafların mahkemenin istekleri doğrultusunda bilgilendirilmesidir. Davanın açılması ile birlikte, süreç başlamış olur. Davanın konusuna göre şikâyet hakkı kullanılarak dava açılması talep edilebileceği gibi, konu hakkında mahkemeye iletilen dilekçe eşliğinde de dava açılması talep edilebilir. Örnek verecek olursak; Boşanma davasının başlatılabilmesi için, karşı tarafa yönelik yazılan bir boşanma dilekçesi oluşturulur ve mahkemeye sunulur. Mahkeme tebligat eşliğinde karşı tarafa, durumu haber verir. Bundan sonra da, karşı tarafın davaya yanıt verme hakkı doğar ve hazırlayacağı dilekçe eşliğinde, davaya cevap vermiş olur. Bu süreçte ilerleyen bütün gelişmeler, mahkemenin taraflardan istedikleri ve diğer ek bilgilerin araştırılması talepleri gibi işlemler tebligat sistemiyle haber verilir.

Türk Medeni Hukuk sisteminde her davanın avukat ile ilerletilmesi zorunlu değildir. Avukatla zorunlu ilerletilmesi gereken tek dava ceza davalarında gelişen bazı koşullara bağlı olmaktadır. Fakat belirtmek isteriz ki, avukatsız ilerletilen davalarda; süre kaçırma, eksik işlem, yanlış usul, cevap verilmemesi, tebligat takibinin yapılmaması vb. etkenlerden dolayı sürekli olarak kişiler hak kaybı yaşamaktadır.

Dava sürecinizi avukat ile ilerletiyorsanız, mahkemenin tarafınıza yolladığı tebligatlar avukatınıza iletilecektir. Çünkü vekil avukatınız, davanızda yetkili kişidir. Gelen tebligat, yapılan işlem gibi dosyanızda yer alan bütün ilerlemeleri, uyap portal sisteminden görmenizde mümkündür.

Mahkeme, avukata yapılması gereken bir işlemle ilgili olarak tebligat yolladığı zaman, bu işlemin hangi süre içerisinde yapılması gerektiği de, aynı tebligatın içerisinde belirtilir. Avukatta kendisine yöneltilen yükümlülük doğrultusunda, süresi içerisinde gerekli işlemi yapmalı ve dosyaya konu hakkında belge eklemelidir.

Avukatın Daimi Çalışanına Tebliğ

Avukat olan davada tebligat konusunda merak edilen bir hususta, tebligatların kime verilebileceğidir. Aynı konu sadece hukuk alanında çalışma ilerletenlerin değil, pek çok kurum ve kuruluşun merak ettiği bir husus olmaktadır.

Avukatlık portalında, tebligatlar 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla e-tebligat sistemi üzerinden yapılmaktadır. Yani uyap sisteminden yapılan yeni düzenleme eşliğinde, avukatlara kısa mesaj ve e-mail yolu ile davaları hakkında tebligat olduğu bilgisi verilir. Bunun sonrasında uyap sistemine giriş yapılarak, mahkemenin tebliğ ettiği bilgilere ulaşılır.

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki; Tebligat kanunları gerekliliğince, mahkemeden yapılan her tebligat şahsa yapılmalıdır. Eğer geçerli koşul uygulaması varsa, daimi çalışana tebligat teslimi yapılabilir.

HGK 26.06.2019 T.12-765/216

İcra takibinin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, itirazların yapılabilmesi ve takibin süratle sonuçlandırılabilmesi, ancak tarafların icra takibinden usulünce haberdar edilmesi ile yani tebligat ile mümkün olacağı. Ödeme emrinin usulsüz olduğu ve öğrenme tarihine göre düzeltilmesi talebi şikâyet niteliğinde olup, şikâyetin usulsüz tebliğ niteliğinde olup, şikâyetin usulsüz tebliğ işleminin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde yapılmasının zorunlu olduğu. Borçlunun bildirdiği öğrenme tarihi esas olup, bu tarihin aksi karşı tarafa ancak yazılı belge ile ispatlanabileceği ancak tanık beyanıyla ispat edilemeyeceği. Tebligat parçasında yazılı olan hususun aksi her türlü delille ispatlanabileceği, davada cevap dilekçesi ekinde sunulmuş olan telefon ve e-mail kayıtlarının yazılı belge niteliğinde olmadığı bu nedenle öğrenme tarihinin tespitinde dikkate alınamayacağı. Tebligat Kanununun 17.maddesine göre tebligat yapılabilmesi için; tebligat yapılmak istenilen adresin muhatabın devamlı olarak mesleğini ya da sanatını icra ettiği işyeri adresi olması, muhatabın adreste bulunmaması halinde, bu durumun tespit edilerek daimi çalışanına tebligat yapılması gerektiği ancak somut olayda ise dosya kapsamına göre ödeme emri tebliğ edilen adres, şikâyetçi borçlunun işyeri adresi olmadığı gibi muhatap adına tebligatı alan kişinin şikayetçi borçlunun çalışanı olmadığı bu nedenle yapılan ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olduğu ortadadır.

Vekile Tebligat

Avukat olan davada tebligat ve vekile yapılan tebliğ aynı işlem içerisinde midir? İlk olarak açıklamak isteriz ki; dava sürecindeki vekil ve avukat terimleri aynı kişi için, geçerli olmaktadır. Avukat ve müvekkil arasında yapılan anlaşma sonrasında, müvekkilin Noter aracılığıyla çıkartacağı vekâletname, avukat tarafından dava dosyasına eklenir. Yapılan bu uygulamadan sonra avukat, dava dosyasının vekil avukatı yani yetkili avukatı olur.

Tebligatlar, avukatlara uyap sistemi üzerinden ulaşmaktadır. Sistemde açılan, çıktısı alınıp dosyaya eklenebilen evrakla birlikte, mahkemenin taraftan hangi bilgiyi istediği ya da mahkemenin konu hakkında nasıl bir karar verdiği de öğrenilebilir.

Yetki Belgesi İle Duruşmaya Giren Avukata Tebligat

Yetki belgesi ile duruşmaya girmek nedir? Bu sorunun yanıtını vererek, konu hakkında detaylı bilgilendirme yapmaya devam edebiliriz.

Avukatların bazı durumlarda, duruşmaya katılma olanağı olmayabilir. Örnek olarak; Belli başlı bir işlem için, davanın o celsesinin başka şehirde yapılacak olması veya aynı gün içerisinde birden fazla duruşmanın aynı saatte olması etkenlerini belirtebiliriz.

Avukatlar, gidemeyeceği duruşmalara bir başka avukatın eşlik etmesi uygulamasından yararlanırlar. Bu uygulamanın yapılabilmesi için, dava dosyasında yer alan vekil avukatın sadece o celse eşlik etmesi hakkında başka bir avukata, vekil yetkisi vermesi gerekir. Vekil avukat tek celsede, duruşmaya girmeye yetkilidir. Bunun harici olarak, dava dosyası içerisinde herhangi bir işlem yapmaya yetkisi olmamaktadır. Bütün bu nedenlerden dolayı da, vekil avukat sıfatında yer alan avukata, dava hakkında tebligat çıkartılamaz.

Avukata Tebligat

Tebligat yapılma işlemleri, kanun koyucunun belirlediği unsurlar kapsamında olmalıdır. Dava süreci içerisinde tebligatlar oldukça önemli bir yere sahip olmaktadır. Mahkemenin taraflara yolladığı tebligatlarla;

 • Tarafların, mahkemeye bildirmekle yükümlü oldukları hususlar
 • Tarafların, hazırlaması gereken dilekçeler
 • Tarafların, mahkemeye sunmakla yükümlü oldukları belgeler
 • Mahkemenin, taraflar hakkında vermiş oldukları ara kararlar
 • Mahkemenin, taraflardan isteyebileceği diğer bilgiler
 • Mahkemenin, kurum ve kuruluşlara bilgi edinmek amaçlı yapacağı bildirimler

Tebliğ İmkânsızlığı

Avukat olan davada tebligat konusunu açıkladıktan sonra, tebliğin imkânsızlığı durumunda bahsedeceğiz.

Asıl kişi ya da asıl kişi adına tebligatı kanunen alma yetkisine sahip olan kişinin hiçbir adreste yer almaması durumunda, tebliğin imkânsızlığı durumu oluşur. Kişi adres değişikliği yaşadığı zaman, bu durumu mutlak suretle bildirim yapmalıdır. Eğer bildirim yapılmazsa, kişinin yeni adresi ile ilgili olarak adres sorgulama yapılır. Adres sorgulama sonucunda da kişinin adresine ulaşılamazsa, eski adresinin kapısına tebligat bildirimi yapıştırılır ve tebliğ yapılmış olarak sayılır. Buradaki süre başlangıcı, tebligatın kapıya yapıştırıldığı gün başlar. Ayrıca tebliğ evrakı teslim edilen kişiler, bahsi geçen evrakı üç ay saklamakla yükümlü tutulur.

Tebliğ imkânsızlığı ya da tebellüğden kaçınma durumlarında yapılacak belli başlı işlemler olmaktadır. Bunları maddeler halinde belirtecek olursak;

 • İhbarname kapıya yapıştırılır
 • Durum bazı etkenlerde komşuya, yöneticiye ya da görevli kişiye bildirilir
 • Tebliğ evrakı tebliğ görevlisinin takdir yetkisi ile ihtiyar heyeti, muhtar, zabıta amiri ya da memura bırakılabilir
 • Tebliğ memuru adres araştırması yapmalı

Tebligat Kanunu

Tebligat kanunu madde 1; Kazai merciler, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

(I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri

(II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler

(III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar

(IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile vakıf yükseköğretim kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.

Madde 2; Diğer kanunlarda özel hüküm bulunması halinde veya tehirinde zarar umulan işlerde veya aynı yerde bulunan 1. Maddede yazılı daire ve müesseseler arasında veya bu daire ve müesseselerde bulunan şahıslara yapılacak tebligat, kendi memurları veya mahalli mülkiye amirinin emriyle zabıta vasıtasıyla yapılır.

Avukat olan davada tebligat başlıklı yazımızın son kısmında ise, avukat kanunlarından bahsedeceğiz.

Avukatlık Kanunu

Avukatlar, Barolar Birliğine bağlı olarak görev yapan hukuk insanıdır. Buradaki en temel amaç, mağdur olan kişilerin haklarının savunulmasıdır. Ülkemiz, Medeni hukuk kapsamında yer alan kanun maddeleri gerekliliğince, yasalar düzenlemiştir. Mağduriyet yaşadığını iddia eden kişi ya da kişiler belirlenen yasalar doğrultusunda, haklılığını savunabilir.

Avukatlık mesleğinin yapılabilmesi de, kanun tarafından belirli şartlara dayandırılmıştır. Madde 3’de avukatlık mesleğinin hangi şartlar altında yapılabileceği açıklanmıştır.

Madde 3 – (Değişik: 30/1/1979 – 2178/1 md.) Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak
 3. Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak
 4. (Ek : 2/5/2001 – 4667/3 md.; Mülga: 28/11/2006-5558/1 md.) (1)
 5. Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgâhı bulunmak
 6. Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.

Yukarıda belirtilen maddeler haricinde, bazı istisnai durumlarda söz konusu olmaktadır. Madde 4 kısmında istisnai durumlardan bahsedilmektedir.

Madde 4 – (Değişik: 2/5/2001 – 4667/4 md.) Adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet etmiş olanlarda 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı koşullar aranmaz.

Türk vatandaşları ve Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabancı hukuk fakültelerinden mezun olup da, geldikleri yerde dört yıl süreyle mahkemelerin her derecesinde hâkimlik, savcılık veya avukatlık yapmış. Ayrıca avukatlığı meslek edinmiş bulunanlar, 3 üncü maddenin (b) bendinde yazılı olduğu biçimde Türk hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun olarak yapılan sınavlarda başarı göstermiş. Ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sınavla anlaşılmış olmak kaydıyla, 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı koşulların dışında tutulurlar.

Birinci ve ikinci fıkrada gösterilenlerin baro levhasına yazılmasında, 17. maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı belgelerden başka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de verilmesi gereklidir.

Avukat olan davada tebligat usulleri ve hukuk davalarınız hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

By |2021-03-16T12:18:24+03:00Mart 16th, 2021|Aile Hukuku, Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment