Vergi Avukatları

//Vergi Avukatları

Vergi Avukatları

Vergi avukatları, vergi hukuku alanında uzmanlaşmış ve konu hakkında donanımlı bilgi sahibi olan avukatlardır. Hukuk büromuz gelir vergisi kanunu, vergi usul kanunu, kurumlar vergisi kanunu ve diğer vergi davaları hakkında çalışmalar ilerletmektedir.

Vergi hukuku kapsamında yer alan bir konuda, zirai kazançlar konusudur. Zirai faaliyetlerden doğan kazançlar, zirai kazanç olmaktadır. Zirai faaliyeti arazi, deniz, göl, nehir, ekim-dikim, bakım, üretme, yetiştirme-ıslah, doğrudan tabiattan istifade etmek suretiyle orman, hayvan, balık mahsullerinin istihsalini, avlamasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanmasını ifade eder.

Bazı nebat ve hayvan nevilerinde istihsalin doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması zirai faaliyetin mahiyetini değiştirmez. Aşım yaptırmak maksadıyla erkek damızlık beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat makine ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sayılır.

Mahsullerin değerlendirilmeleri maksadıyla ve zirai istihsale müteferrik olarak işlenmesi de zirai faaliyete girer. Ancak bu ameliye aynı teşebbüsün cüzünü teşkil eden bir işletmede vukua geliyorsa, bu ameliyenin zirai faaliyet sayılabilmesi için işletmenin sınaî bir müessese ehemmiyet ve genişliğinde olmaması ve faaliyetini, cüz’ün teşkil ettiği teşebbüsün mahsullerine hasretmesi gerekir.

Satışların dükkân, mağaza açılarak yapılması halinde, mahsullerin dükkân ve mağazaya gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai faaliyet sahasında kalır. Çiftçiler tarafından doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açılan alanlar, faaliyetleri bu mevzua münhasır kalmak şartıyla dükkân ve mağaza sayılmaz.

Vergi Hukuku Avukat

Vergi avukatları görevi yapan hukuk büromuzun, düzenlemiş olduğu yazı içerikleri tamamen bilgi verme amaçlıdır. Yazımızın bu kısmında ise, zirai kazancın vergilendirilmesi konusundan bahsedeceğiz.

Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, (Değişik: 22.7.1998-4369/34 md) Kanun 94. Maddesine göre hâsılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir. 54. Maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca ya da on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde tespit olunarak vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için beyanname vermezler. Fakat çiftçiye ait olmakla beraber zirai işletmeye dâhil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç ya da on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.

Bu hükmün tatbikinde, aile reisi ile birlikte yaşayan eş ve velayet altındaki çocuklara ait işletmeler ile ortaklık halindeki işletmelerde işletme büyüklüğü toplu olarak ele alınır. Ortaklıklarda, ortaklığın birden fazla işletmeye taalluk etmesi veya işletmelerin ayrı mahallerde bulunması durumu değiştirmez. 52. Maddede yazılı tek işletmelerde işletme birden fazla ortaklıklara ait olsa bile bu ortaklıklara ait işletme büyüklüğü toplanmak suretiyle ele alınır. Birden fazla zirai işletmede ayrı şahıslara ortaklığı bulunanların işletme büyüklüğü ölçülerinin tespitinde ortaklık payları toplamı esas alınır.

 1. maddede yazılı ziraat gruplarının birkaç tanesi içine giren zirai faaliyetlerin bir arada yapılması halinde, en fazla iki gruba ait işletme büyüklükleri, bu gruplar için tespit olunan hadlerin yarısını aşanlar gerçek usulde vergilendirilir.

Vergi Hukukuna Bakan Avukatlar

Vergi avukatları yazımızın son kısmında ise, zirai kazancın gerçek usulde tespiti bakımından bir takvim yılı içinde dikkate alınacak ölçülerden bahsedeceğiz. Arazi üzerinde yapılan faaliyetlerde, ölçüleri maddeler halinde belirtecek olursak;

 • Hububat ziraatında etkili arazinin yüzölçümü toplamı; taban arazide 600, kıraç arazide 1200 dönüm
 • Bakliyat, susam, keten ziraatında etkili arazinin yüzölçümü toplamı 300 (1000) dönüm
 • Ayçiçeği ziraatında etkili arazinin yüzölçümü toplamı 600 (950) dönüm
 • Pamuk ziraatında etkili arazinin yüzölçümü toplam 300 (400) dönüm
 • Çeltik ziraatında arazinin yüzölçümü toplamı 200 (300) dönüm
 • Pancar ziraatında etkili arazinin yüzölçümü toplamı 200 (300) dönüm
 • Patates, soğan, sarımsak ziraatında etkili arazinin yüzölçümü 200 dönüm
 • Çay ziraatında etkili arazinin yüzölçümü toplamı 40 (150) dönüm (Mahsul verilebilecek hale gelmeyenler hariç)
 • Tütün ziraatında etkili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm
 • Sebze ziraatında etkili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm
 • Sera ve çiçekçilik ziraatında etkili arazinin yüzölçümü toplamı 8 dönüm
 • Kavun ve karpuz ziraatında etkili arazinin yüzölçümü 300 (300) dönüm
 • Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatında etkili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm
 • Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir ziraatında etkili arazinin yüzölçümü 250 dönüm
 • Meyve verebilecek hale gelmiş Antep fıstığında 1500 (2000) ağaç
 • Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 2500 (4000) ağaç
 • Meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede 1250 (1500) ağaç
 • Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 1000 (2000) ağaç
 • Muz ziraatında etkili arazinin yüz ölçümü toplamı 20 (30) dönüm

 Vergi hukuku davaları için, vergi avukatları ile görüşme yapmak istediğiniz takdirde, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak, hukuk büromuzla iletişime geçebilir ve danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

By |2021-04-08T10:30:33+03:00Nisan 8th, 2021|Bilgilendirme|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment