Mirasın Hükmen Reddi

/, Miras Hukuku/Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın Hükmen Reddi

Mirasın hükmen reddi ne demektir? Miras Kanunu Madde 605 gerekliliğince, mirasın reddedilmesi ki şekle tabi tutulmuştur. Bunlar; Mirasın gerçek reddi ve hükmi reddi olmaktadır. Aynı madde içerisinde geçen ifade şu şekildedir; “Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır”. Bu açıklama ile herhangi bir başvuru yapılmasına gerek duyulmadan, karine olacak mirasın hükmen reddedilmiş olacağı kabul edilmektedir.

Mirasın hükmen şekliyle reddedilmesi, belli başlı şartlara dayandırılmaktadır. Bunları maddeler halinde belirtecek olursak;

  1. Miras bırakanın ölüm tarihinde borçlarını ödemekten aciz olması: Borçların ödenme zamanı gelmesine rağmen, ödeme koşullarının yetersizliğinden kaynaklı mali durumdaki bozukluğun olması.
  2. Miras bırakanın aczi açıkça ya da resmen tespit edilmiş olması: Mirasın hükmen reddedilmesi için, miras bırakanın ölüm anında borcu ödemekten aciz olması tek başına yeterli olmamaktadır. Bu durumun açık ve net şekilde tespit edilmesi gerekir.
  3. Terekenin benimsenmemiş olması: Mirasın hükmen reddedildiği ileri sürülerek mirasçılık sıfatından kurtulabilmek için mirasın açık olarak kabul edilmemiş olması ya da kabul anlamına gelebilecek davranışlarda bulunulmaması gerekir.

Mirasın hükmen şeklinde reddedilmesi için, yasal ve atanmış mirasçılar dava açma hakkına sahiptir. Mirasçı yaş olarak küçükse veya akıl sağlığı olarak eksikliği varsa, dava sürecinde kayyum ataması gerçekleştirilir. Ayrıca mirasçı vesayet altında ise, vesayet makamının izninden sonra denetim makamının da izni alınarak mirasın hükmen reddi davası açılabilir.

Mirasın Hükmen Reddi Davası Dilekçe Örneği

…NÖBETÇİ SULH MAHKEMESİNE

DAVACI               :

VEKİLİ   : AV. MERVE ARI

Büyükşehir Mah. Cumhuriyet Cad. Ekinoks Rezidans E2 Blok K:4 D:17                   Beylikdüzü/İSTANBUL

DAVALI                : …Bankası (Bankanın şube ve adres bilgileri de yazılmalı. Banka harici farklı bir kurumda olabilir davalı taraf, bu kısım o şekilde doldurulur)

KONU   : Mirasın Hükmen Reddi Taleplerimizden İbarettir

İZAHI     :

1-)Müvekkilin babası müteveffa… Tarihinde vefat etmiştir.

2-) Müteveffa… Bankasından almış olduğu kredi borcunu ödemeden vefat edince davalı banka, müvekkile alacaklarını tahsil etmek için takip başlatmıştır.

3-) Davalı… Bankası… İcra Müdürlüğü… Esas sayılı dosya üzerinden takip başlatmış olup tarafımızca söz konusu takip itiraz edilerek durdurulmuştur

4-) Davalı… Bankası… İcra Müdürlüğü… Esas sayılı dosya üzerinden takip başlatmıştır.

5-) Kural olarak mirasçılar 3 aylık yasal süreç içerisinde mirası reddetmedikleri zaman, mirası kabul etmiş olurlar. Türk Medeni Kanunu 605/2 maddesi bu konuyu hüküm altına almıştır. Mirasın reddinden kaynaklı açılan dava, mirasın gerçek reddi davasından farklı olarak 3 aylık ya da herhangi bir süreye tabi olmaksızın, terekenin borca batık olduğu durumlarda açılabilir. Mirasın hükmen reddi davasının açılması süre şartına tabi değildir.

Resmi Defter Tutma Talebi

Resmi defter tutma, mirası reddetmeyen mirasçılar için geçerli olan bu durumdur. Yasal mirasçılar kadar atanmış mirasçılarda bu hakka sahiptirler. Buna karşılık, vasiyet alacaklıları ve mirasçı veya miras bırakanın alacaklılarının resmi defter tutmayı isteme hakları yoktur. Defter tutmayı isteme hakkı bulunan mirasçı, bu hakkını mirası reddetme hakkının işlemeye başladığı andan itibaren bir ay içerisinde kullanmalıdır. Böylece MK 606 uyarınca resmi defter tutmayı isteme süresi, yasal mirasçılar ve miras sözleşmesi ile atanmış mirasçılar için, miras bırakanın ölümünü öğrendikleri anda, vasiyetname ile atanmış mirasçılar ise, mirasçı atandıkları kendilerine resmen bildirdiği anda işlemeye başlar.

Mirasın resmi defterinin tutulmasını isteme süresinin, mirasın reddi için tanınan üç aylık süreden kısa tutulmasının sebebi, defter tutmanın diğer seçeneklere başvurmayı engellemeyip, sadece ertelemesidir. Diğer mirasçılar resmi defter tutma talebinde bulunmasalar, hatta açıkça mirası kabul ya da ret etmiş olsalar bile, b,r tek mirasçının talebi resmi defter tutma için yeterlidir. Ancak başka bir seçeneği seçenler, resmi defter tutmanın sonuçlarından yararlanamazlar.

Resmi defter tutma için, mirasçılardan birinin talepte bulunması şartının istisnası MK 631/II’de öngörülmüştür. Buna göre, mirasın Devlete kaldığı durumlarda, talebe gerek olmadan terekenin resmen defterinin tutulması zorunludur.

Mirasın Hükmen Reddi Yargıtay Kararı

1-) 14 HD. 07.12.2015 T. 15197/11275

Mirasın hükmen reddine (terekenin borca batık olduğunun tespitine) ilişkin açılan davada, ölüm tarihi itibari ile murisin terekesinin borca batık olmasına rağmen; TMK. Madde 610/2’de açıklanan şekilde tereke işlemlerine karışan, tereke mallarını gizleyen veya kendine mal eden mirasçı, mirası reddedemeyeceği. Davacının söz konusu borcu kendisine yönelik haciz tehdidi ve baskısı altında ödediği dikkate alınarak, yapılan ödemenin tereke işlemlerine karışma olarak nitelendirilemeyeceği gözetilmeden, davacının terekeyi sahiplenme anlamına gelen işleri yaptığı. Ayrıca bundan sonra terekenin borca batık olduğunu ileri sürmesinin dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacağı ve hukuk düzenince hakkın kötüye kullanılmasının korunamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesinin isabetsiz olduğu.

2-) 14 YHD 2016/2669 E. 2016/3303K.

Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 17.09.2012 gününde verilen dilekçe ile mirasın hükmen reddi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair 09.12.2014 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi. Ayrıca davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kâğıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Sonuç: Açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz talebinin kabulü ile temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.03.2016 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Mirasın Hükmen Reddi Yetkili Mahkeme

Mirasın reddedilebilmesi için, bilinmesi gereken bilgilerden birisi de yetkili mahkemedir. İş bu dava sürecinde yetkili mahkeme; Davalının dava tarihindeki yerleşim yeri mahkemesidir. Davalı, tereke alacaklısı olduğu için, tereke alacaklısının dava açıldığı tarihteki ikametgâh adresinde olan mahkeme yetkili olacaktır.

Mirasın Hükmi Reddi Görevli Mahkeme

Hukuk sistemimize göre, her davanın açılma usulleri ve esasları farklılıklar gösterir. Bu alanlarda yapılması gereken bütün işlemler, resmi işlemler başlığı altında yer almaktadır. Dava sürecinin başlatılması için gerekli olan resmi işlemlerde, yapılacak eksiklik ya da yanlışlık sonucunda mahkeme davanın reddine karar verebilir.

Mirasın reddedilmesine ilişkin olan davalar için, görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Görev kamu düzenine ilişkin olduğu için, davanın her aşamasında re’sen inceleme yapılır.

Mirasın hükmen reddi ve diğer miras davaları hakkında detaylı görüşme yapmak için, internet sayfamızda yer alan iletişim bilgilerinden faydalanarak hukuk büromuzla iletişime geçerek danışmanlık randevusu talep edebilirsiniz.

By |2021-04-22T12:00:34+03:00Nisan 22nd, 2021|Bilgilendirme, Miras Hukuku|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment