İstinaf Dilekçesi Örneği

//İstinaf Dilekçesi Örneği

İstinaf Dilekçesi Örneği

İstinaf Dilekçesi Örneği

İstinaf dilekçesi örneği, istinaf ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararın değiştirilmesi için, talepte bulunulmasıdır. Yerel mahkeme, yargılama sürecinin sonrasında karar verir ve taraflara bunu mahkemede açık şekilde veya tebliğ etmek koşulu ile iletir. Taraf, mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz edebilir ve bu kararın değişmesini talep edebilir. Fakat bunun için, kanun koyucu tarafından belirlenen süre içerisinde istinaf mahkemesine başvuru yapması gerekir.

Mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz hakkı süresi değişikliğe uğrayabilir. Ortalama olarak bu süre 2 haftadır. Mahkemenin belirlemiş olduğu süre içerisinde, kararın değişmesini isteyen taraf dilekçesi eşliğinde istinaf yoluna başvuru hakkını kullanır. Verilen süre içerisinde istinaf başvuru hakkı kullanılmazsa eğer, mahkemenin vermiş olduğu karar kesin onay alır. İstinafa başvuru yapan taraf, hangi sebeplerden dolayı başvuru yaptığını hazırlanan dilekçe içerisinde beyan etmelidir. Bu beyan yapılmazsa, HMK Madde 355 uygulaması gerçekleşir. HMK Madde 355’e göre; İstinaf dilekçesinde hiçbir sebep gösterilmediği takdirde, istinaf mahkemesi sadece kamu düzenini ilgilendiren konularla sınırlı bir istinaf incelemesi yapar.

İstinaf mahkemesine dair bir kanun maddesi de, HMK Madde 349 olmaktadır. Maddenin içeriğinde süre aşımdan da bahsedilmektedir. Bu madde gerekliliğince; İstinaf başvurusu süresini kaçıran veya istinafa başvuru hakkı olmayan taraf, diğer tarafın istinaf başvurusu üzerine, 2 hafta içerisinde vereceği cevap dilekçesi ile katılma yoluyla istinaf başvurusu yapabilir. Fakat istinaf yoluna asıl başvuran kişi bu isteminden vazgeçerse veya bölge adliye mahkemesi istinaf istemini esasa girmeden reddederse katılma yolu ile istinafa başvuran kişinin de talebi reddedilmiş olur.

İstinaf hakkında bilinmesi gereken hususlardan bazıları da; davanın birleştirilmesi, davanın ayrılması ve dava için ıslah yapılması hakkındadır. Bu konulara örnek olabilecek birkaç madde belirtecek olursak;

 • Bölge adliye mahkemesinin istinaf incelemesi sırasında, davaya müdahale talebinde bulunulmaz
 • İstinaf mahkemesinde, karşı dava açılamaz
 • Islah, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmesi gereken usulü bir araçtır. Bu sebeple de, istinaf sürecinde ıslah hakkı kullanılamaz
 • İlk derece mahkemelerinde birleştirilmeyen davalar, istinaf sürecinde de birleştirilemez

İstinaf mahkemesine başvuru dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde olmaktadır;

 • Dilekçeye karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenmeli
 • Başvuran ve karşı tarafın; davadaki sıfatları, adı-soyadı, T.C. Kimlik numaraları, ikametgâh adresleri yer almalı
 • Tarafın vekili varsa, vekil bilgileri
 • Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu bilgileri
 • Kararın, başvuran kişiye tebliğ edildiği tarih
 • Kararın özeti eklenmeli
 • Başvuru sebepleri beyan edilmeli
 • Talep sonucu belirtilmeli
 • Başvuranın ya da resmi temsilcinin imzası mutlaka olmalı

İstinaf dilekçesi örneği hakkında bilgi ve dilekçe örnekleri ile yazımıza devam edeceğiz.

İdare Mahkemesi İstinaf Dilekçesi Örneği

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL …… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NUMARASI:

DAVACI                               :

VEKİL                    :

DAVALI                                :

KONU                   :

AÇIKLAMALAR  :

1-)

2-)

3-)

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden dolayı;

Yerel mahkeme ……. Mahkemesinin ….. Esas ve … Karar sayılı kararının BOULMASINA

Tüm yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine

KARAR VERİLMESİNİ VEKÂLETEN ARZ VE TALEP EDERİZ.

                                                                                                                                                             TARİH

 

Yukarıda boş bırakılan bütün alanlar, taleplere göre doldurulmalıdır. Davanızı ilerleten vekil avukatınız varsa, vekâlet yetkisi eşliğinde avukatınız bu işlemi yapabilir.

Katılma Yoluyla İstinaf Dilekçesi Örneği

Katılma yoluyla istinaf dilekçesine cevap veren taraf, karşı tarafın dilekçesinde yazmış olduklarına yanıtlarını bu dilekçede beyan etmelidir. Katılma yolu ile başvurma, Madde 348’de yer almaktadır. Bu maddeden yola çıkarak belirtebiliriz ki;

 1. İstinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, başvurma hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, vereceği cevap dilekçesi ile istinaf yoluna başvurabilir. İstinaf yoluna asıl başvuran taraf, buna karşılık iki hafta içerisinde cevap verir.
 2. İstinaf yoluna başvuran, bu talebinden feragat eder veya talebi bölge adliye mahkemesi tarafından esasa girilmeden reddedilirse, katılma yolu ile başvuranın talebi de reddedilir.

İstinaf incelemesi 2 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;

Ön inceleme: Kararın istinafa başvurulacak şekilde olup olmadığı, başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, dilekçenin uygunluk derecesinin incelenmesi, harç ödemelerinin kontrolü, başvuru sebeplerinin beyanlarının incelenme aşaması.

Esastan inceleme: Bu kısımda istinafa başvurunun haklı unsurları barındırıp-barındırmadığı incelenir. Esastan incelemede asıl olan duruşmanın yapılmasıdır.

Hukuk İstinaf Dilekçesi Örneği

Hazırlanan istinaf dilekçesi, bölge adliye mahkemesine gönderilmek üzere olmalıdır. Hazırlanan dilekçenin içerisinde;

 • Hukuk mahkemesinin vermiş olduğu kararın hangi sebeplere dayanılarak hukuka aykırı olduğu beyan edilmeli
 • Hukuka aykırı olan kararın, istinaf yolu ile bozulması veya kaldırılması gerektiği beyan edilmeli
 • Konu hakkında Yargıtay kararı açıklanmış dava örnekleri, dilekçe eşliğinde sunulabilir
 • Karşı tarafta kaç kişi yer alıyorsa, o kadar dilekçe dosyaya sunulmalıdır

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NE

Gönderilmek Üzere

İSTANBUL BAKIRKÖY İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                                                                                             DURUŞMA TALEPLİDİR

 

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN DAVACI:  Davacının isim-soy isim, T.C. Kimlik Numarası, ikametgâh adresi bu alana yazılmalı

VEKİLİ                                                                  : Vekil avukat ataması yapılan avukatın adres ve kimlik bilgileri bu alana yazılmalı

DAVALI                                                                               : Davalı tarafın isim-soy isim, T.C. Kimlik Numarası ve ikametgâh bilgileri bu alana yazılmalı

KONU                                                                  : İstanbul Bakırköy İcra Hukuk Mahkemesi’nin (Dosya esası, kararı ve verilen karar tarihi) sayılı ilamına ilişkin, süresi içerisinde yapılan istinaf başvurumuzun kabulü ile yeniden yargılama yapılarak yerel mahkeme kararının kaldırılması ile haklı davamızın kabulüne karar verilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                                                 : Bu alanda istinaf talebinin haklı sebepleri, kanuna uygun şekilde maddeler halinde beyan edilmeli.

SONUÇ VE İSTEM                                           : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Dairenizce re’sen göz önünde tutulacak nedenler kapsamında İstanbul Bakırköy İcra Hukuk Mahkemesinin ilamına ilişkin istinaf başvurumuzun kabulü ile yeniden yargılama yapılarak yerel mahkeme kararının kaldırılması ile haklı davamızın kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                          VEKİL AVUKAT

İstinaf dilekçesi örneği başlıklı makalemize devam ederken, farklı hukuk davaları için yazılabilecek istinaf dilekçelerinden bahsedeceğiz.

İş Mahkemesi İstinaf Dilekçesi

İş Mahkemelerinde de, kesin olarak verilen hüküm kararları kapsamı dışında olan hükümlere yönelik istinaf kanun yoluna başvuru yapılabilir. Para ile değerlendirilmeyen dava ve işler hakkındaki kararlar hariç, miktar ya da değeri üç bin Türk Lirasını geçmeyen davalar hakkında verilen kararlar kesin hükümdür.

İstinaf yoluna başvurma süresi, karar mahkemede taraflara bildirilmişse eğer, kesin kararın taraflara tefhimi dâhilinde, tarafların yokluklarında karar verilmişse de kararın tebliğ tarihinden itibaren sekiz olmaktadır.  İş Mahkemesi İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru harcı ve tebliğ giderleri de dâhil olmak üzere tüm giderler başvuran taraf tan temin edilir. Harç ve diğer giderlerin hiç ödenmediği ya da eksik ödenmesi halinde, mahkeme tarafından eksikliğin giderilmesi amacıyla bir haftalık kesin süre verilir. Mahkeme tarafından verilen süre içerisinde de eksik olan işlemler tamamlanmazsa eğer, başvuru mahkeme tarafından yapılmamış sayılır yani reddedilir.

İş davaları fesih bildirimlerine itiraz davası, 4857 sayılı Kanunun 20. Maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Bu madde gerekliliğince;

 1. İşveren tarafından toplu iş sözleşmesi veya işyeri düzenlemeleri uyarınca işçiye verilen disiplin cezalarının iptali için açılan davalar.
 2. 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun;
 • maddenin birinci fıkrası gereğince açılan davalar
 • maddenin birinci fıkrası gerekliliğince açılan davalar
 • maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi sebebiyle açılan davalar
 • maddenin altıncı fıkrası uyarınca açılan davalar
 • maddenin ikinci fıkrası gerekliliğince açılan davalar
 • maddenin son cümlesinden kaynaklı açılan davalar
 • maddenin dördüncü fıkrasına dayanılarak açılan davalar
 • maddenin birinci fıkrası nedeniyle açılan davalar
 • maddenin beşinci fıkrası uyarınca açılan davalar
 • maddenin dördüncü fıkrası gerekliliğince açılan davalar

Anlaşmalı Boşanma İstinaf Dilekçesi Örneği

İstinaf dilekçesi örneği belirtmeye devam ederken, yazımıza ayırdığımız bu kısımda danışanlarımızdan sıklıkla gelen bir sorunun yanıtını yanıtlayarak, anlaşmalı boşanma davalarında istinaf hakkında bilgi vereceğiz.

Türk Hukuk sistemine göre boşanma davası, anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma olarak gerçekleşebilir. Anlaşmalı boşanma davasının gerçekleşebilmesi için, tarafların boşanmanın bütün sonuçlarında uzlaşma sağlaması ve boşanmayı kabul etmesi gerekir. Tek celsede bu dava türü sonuçlanabilir. Celsenin sonunda hâkim şartlarda anlaşma sağlayan tarafların, boşanmasına karar verir. Verilen bu karardan sonra 15 günlük kesinleşme süresi beklenir. Kesinleşme süresi içerisinde, taraflardan biri boşanmadan ya da boşanmanın sonuçlarından vazgeçebilir. Bu hakkını kullanmak isteyen taraf, istinaf mahkemesine başvuru yapabilir.

Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçmek isteyen taraf, mutlak şekilde kesinleşme süresi dolmadan gerekli başvuruları yapmalıdır. İstinaf mahkemesine başvuru yapılarak, hâkimin vermiş olduğu kararın bozulması istenilebilir. Anlaşmalı boşanma davasının iptali için, istinaf mahkemesine başvuru yapılırken istinaf dilekçesi hazırlanmalıdır. Süresi içerisinde hazırlanan dilekçe, istinaf mahkemesi tarafından incelemeye alınır ve bunun sonrasında karar verilir. İstinaf mahkemesi, kararın bozulmasına yani boşanmanın reddine karar verebilme yetkisine sahiptir. Fakat bunun yanı sıra boşanmayı onaylayabilirde. Bunun için de, istinaf dilekçesinde mutlak suretle, hangi sebeplere dayanılarak boşanmanın iptalinin istenildiği beyan edilmelidir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir hususta şu şekildedir; Süresi içerisinde işlem yapılmazsa, resmi olarak boşanma gerçekleşmiş olur.

Çekişmeli dava, tarafların belli başlı konulara uzlaşma sağlayamadığı durumlarda açılır. Bu dava türünde süreç oldukça uzun sürer ve boşanmanın hem maddi hem de manevi sonuçları hakkında olan bütün kararları, hâkim verir. Hâkim bu kararları verirken, tarafların mahkemeye sunduğu delilleri göz önünde bulundurur. Ayrıca bu delillerle ek olarak bilgi isteyebilir. Mahkeme yetkilisi hâkimin her konu hakkında verdiği karara, tarafın itiraz hakkı olmaktadır. Yapılabilecek itiraz süreye tabii tutulduğundan, süresi içerisinde işlem yapılmazsa karar kabul edilmiş sayılır. Çekişmeli boşanmanın en temel sonucu, ortak hayatın resmi olarak sonlandırılmasıdır. Hâkim boşanmanın kararını verdikten sonra, kesinleşme süresi beklenir ve bu sürenin sonunda resmi olarak boşanma tamamen gerçekleşmiş olur. Kesinleşme süresi içerisinde, boşanmayı istemeyen taraf olursa, istinaf hakkını kullanabilir.

İstinaf dilekçesi örneği taslaklarından faydalanılarak, başvuru yapılabileceği gibi dava dosyasında yetkisi olan vekil avukatınız varsa, bütün işlemleri avukatınız da yapabilir. Önemle belirtmemiz gerekir ki; hak kaybı yaşanmaması ve isteklerinizin reddedilmemesi için, konu hakkında avukat desteği alınması her zaman avantaj teşkil eder.

İstinaf Dilekçesi Ceza

Ceza davaları, mağduriyet yaşayan taraf ya da tarafların haklarının korunması için, düzenlenen hukuk sistemidir. Bu dava türü başlamadan önce, soruşturma aşaması gerçekleşir. Şikâyet tabi suçlar ve re’sen suçlar ilk olarak Savcılık tarafından soruşturma kapsamında değerlendirilir. Deliller ve diğer özelliklerin incelenmesi sonrasında, dava dosyasının devam etmesine ya da dava dosyasının kapatılmasına karar verilir. Dava dosyasının devam etmesine karar verilmesiyle birlikte, kovuşturma aşaması yani dava süreci başlamış olur.

Hâkim, dava sürecinin başlamasıyla birlikte gerekli inceleme ve yargılama aşamasına da başlamış olur. Ceza davaları, çok titizlikle ilerletilen davalardır. Çünkü bu davaların içerisinde gerçek mağduriyet yaşanılabileceği gibi, suçu olmayan kişilere de suç yüklemesi yapılmak istenilebilir. Bu sebeple de, her türlü delil ve şahit çok ince detaylar dâhilinde incelenir.

Mahkeme gerekli olan bütün aşamaları ilerlettikten sonra, Türk Ceza Kanununda yer alan ceza ölçütlerine göre, sanık hakkında ceza belirleyebilir veya sanık hakkında beraat, hagb vb. kararlar verebilir. Taraflardan biri, mahkemenin vermiş olduğu kararın bozulmasını veya yargılamanın yeniden yapılmasını talep edebilir. Bu hakkın kullanılabilmesi için, kanun koyucunun belirlemiş olduğu süre içerisinde, istinaf mahkemesine başvuru yapılması gerekir. Bu başvuru yapılırken, mahkemenin vermiş olduğu karara hangi sebeplerden dolayı itiraz edildiği de, mutlaka beyan edilmelidir. Ayrıca Yargıtay tarafından konuya ilişkin verilmiş emsal kararlar varsa, bunlarda dilekçe eşliğinde mahkemeye sunulabilir.

Katılan İstinaf Dilekçesi Örneği

İstinaf mahkemesine başvuru yapılabilmesi için, taraflara belirli bir süre verilir. Bu süre her dava için farklılık gösterebilir. Kanun koyucunun belirlediği süre, hak düşürücü süredir ve süresi içerisinde başvuru yapmayan taraf, istinaf hakkını kaybeder. Fakat burada şöyle bir ayrım vardır; İstinaf hakkının süresini kaçıran taraf, karşı taraf istinafa başvuru yapmışsa eğer buna cevap vererek, katılan olarak istinafa dâhil olabilir. Katılan istinaf dilekçe örneği hakkında aşağıdaki şemadan yardım alabilirsiniz. Hazır tabloyu kendi konunuza göre, uyarlamanız gerekmektedir. Ayrıca davanızı ilerleten bir avukatınız varsa, bu işlemi kendisinin daha uygun şekilde yapabileceğini ve hak kaybı yaşamanızı engelleyeceğini belirtmek isteriz.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

… Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

… Gümrük Müdürlüğü

 

Sayı       :

Konu     :

… CEZA MAHKEMESİNE

 

DOSYA NUMARASI        :

KATILMA TALEBİNDE

BULUNAN (ŞİKÂYETÇİ) : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı… Gümrük ve Ticaret Bölge

  Müdürlüğü… Müdürlüğü

 

AVUKAT                              :

 

SANIK (SANIKLAR)          :

 

SUÇ UNSURU                   :

 

SUÇ TARİHİ                        :

 

OLAY                                    : Olayın özeti bu alanda maddeler halinde belirtilmelidir. Ayrıca bu kısımda yargılama sürecinde, hukuka uygun olmayan yargılama yapıldıysa belirtilmeli, dava konusu hakkında Yargıtay kararı varsa bu kısma eklenmelidir

 

SONUÇ VE İSTEM                            :Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önüne alınacak nedenlerden dolayı; sanık/sanıklar hakkında açılan davaya 5271 sayılı Kanunun 237 ve 238 inci maddeleri gereğince katılma talebimizin kabulüne, sanığın/sanıkların cezalandırılmasına ve yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin sanığa/sanıklara yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

                                                                                                                                                             AVUKAT

Ortaklığın Giderilmesi İstinaf Dilekçesi

Ortaklığın giderilmesi yani diğer adı ile izale-i şuyu davası. Bu dava türü içerisinde hem taşınır, hem de taşınmaz mallar yer almaktadır. Pay sahibi olan kişi, diğer bütün paydaşlara yönelik olarak bu davayı açmalıdır. Eğer paydaşlar arasında, ölümü gerçekleşen kişi varsa, ölenin mirasçılarına yönelik olarak bu dava açılmalıdır. Davanın sonuçlanmasından sonra, karara itiraz edilmesi için süresi içerisinde istinaf başvurusu yapılabilir.

Ortaklığın giderilmesi istinaf hakkı, sulh hukuk mahkemesi istinafında görülebilir. Bunun içinde;

 • İlk derece mahkemelerden verilen kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve bu taleplerin reddi ya da bu taleplerin kabulü halinde istinafa başvuru yapılabilir
 • Miktar ve değeri 1500 TL geçmeyen malvarlığına dair kararlar kesindir, istinafa başvuru yapılamaz
 • İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği ya da haklarında Yargıtay’a başvurulabileceği belirtilmiş olup, bölge mahkemelerinin görev alanına giren davalara ilişkin kararlara karşı, başvuru yapılabilir
By |2020-10-11T20:20:32+03:00Ekim 11th, 2020|Genel|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment